menu MENU
@article{liu2021convolutional,
title={Convolutional Normalization: Improving Deep Convolutional Network Robustness and Training},
author={Sheng Liu and Xiao Li and Yuexiang Zhai and Chong You and Zhihui Zhu and Carlos Fernandez-Granda and Qing Qu},
journal={arXiv preprint arXiv:2103.00673},
year={2021},
}